Identisuren Yleiset sopimusehdot

Huom! Tämä on käännös 1.1.2023 voimaantulleesta alkuperäisestä ruotsinkielisestä sopimustekstistä joka löytyy täältä: https://Identisure.se/allmannaavtalsvillkor/ 

 

Kiitos, että olet valinnut Identisuren, ja erityiskiitos siitä, että käytät aikaa Yleisten sopimusehtojemme huolelliseen läpikäymiseen. Sovellamme näitä ehtoja kaikissa asiakassopimuksissamme ja ne muodostavat vakioliitteen kaikkiin tarjouksiimme.

Jos sinulla on kysyttävää tai sopimusehtoihin liittyviä huolenaiheita, olet lämpimästi tervetullut ottamaan yhteyttä meihin. Kiitos luottamuksestasi ja siitä, että käytät Identisuren palveluja!

Sisällysluettelo

1 MÄÄRITELMÄT
2 PALVELUT
3 ALIHANKKIJAT
4 PALVELUIDEN TOIMITUS
5 OSAPUOLTEN YHTEISTYÖ
6 ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
7 IDENTISUREN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
8 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
9 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN
10 KORVAUS JA MAKSUT
11 KILPAILU
12 IMMATERIAALIOIKEUDET
13 VASTUU JA VASTUUN RAJOITUS
14 MARKKINOINTI
15 LUOTTAMUKSELLISUUS
16 FORCE MAJEURE
17 ILMOITUKSET
18 MUUTA
19 SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Yleiset sopimusehdot

TAUSTA

(A) Identisure/Identisure i Sverige AB Suomen sivuliike (”Identisure”) tarjoaa erilaisia salassapitoon ja tunnistamiseen liittyviä palveluita yrityksille.
(B) ”Asiakas” on yhtiö, joka on tehnyt sopimuksen Identisurein kanssa esimerkiksi hyväksymällä tarjouksen Identisurein palveluista.
(C) Identisurea ja Asiakasta kutsutaan tässä erikseen ”Osapuoleksi” ja yhdessä ”Osapuoliksi”.
(D) Osapuolet ovat sopineet näiden Yleisten ehtojen soveltamisesta osana Asiakassopimusta.

1 MÄÄRITELMÄT

”Käyttäjä” tarkoittaa fyysisiä henkilöitä, jotka käyttävät Palveluita.
”E-tunnistaminen” tarkoittaa sähköistä tunnistautumisjärjestelmää, joka on osa Palveluita, jotka Identisure tarjoaa Asiakkaalle ja jonka Identisure hankkii alihankkijalta.
”Tarjous” tarkoittaa osapuolten välillä laadittua tarjousta tai tarjouksia, jotka määrittelevät Palveluiden yksityiskohdat ja sovellettavat maksut ja jotka hyväksytään digitaalisella allekirjoituksella tai kirjallisesti esim. sähköpostitse.
”Kolmannen osapuolen tuotteet” tarkoittaa kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteita ja työkaluja, jotka kuuluvat kolmannelle osapuolelle, mutta joita Identisure tarjoaa osana Palveluita tai jotka sisältyvät niihin.

2 PALVELUT

2.1 Identisure tarjoaa muun muassa seuraavia palveluita (kukin erikseen nimeltään ”Palvelu” ja yhdessä ”Palvelut”):

(a) TeleID. Verkkopohjainen ratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjien käyttää E-tunnistamista legitimointiin ja allekirjoitukseen esimerkiksi puhelinkeskustelun aikana ilman integraatiotarvetta.
(b) REST-API. Palvelu, joka integroidaan Asiakkaan omaan web-käyttöliittymään, ja jonka toiminto mahdollistaa käyttäjien identiteetin legitimoinnin esimerkiksi kirjautumisen tai rekisteröinnin yhteydessä E-tunnistamisen avulla.
(c) FormID. Verkkopohjainen ratkaisu, joka mahdollistaa Asiakkaan vahvistaa käyttäjiään verkkolomakkeiden kautta E-tunnistamisen avulla.
(d) SafeMail. Verkkopohjainen ratkaisu, jossa Asiakkaalla on mahdollisuus lähettää henkilötietoja ja herkkiä tiedostoja käyttäjilleen ilman sähköpostin tai muiden turvattomien kanavien käyttöä.
(e) TeleSign. Verkkopohjainen palvelu, joka mahdollistaa mikrosopimusten allekirjoittamisen etänä.

3 ALIHANKKIJAT

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että Palveluihin voi sisältyä Kolmannen osapuolen tuotteita. Mitään tässä Asiakassopimuksessa ei tulkita niin, että oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, Kolmannen osapuolen tuotteisiin siirtyisivät Identisurelta Asiakkaalle.

4 PALVELUIDEN TOIMITUS

Asiakas tilaa Palvelut tarjouksen, kirjallisesti esim. sähköpostitse tai puhelimitse kautta. Kun Identisure on vahvistanut tilauksen, Identisure aktivoi Asiakkaan tilaamat Palvelut ja tarjoaa tällaisia Palveluita näiden Yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Jotta Identisure voi toimittaa Palveluita Asiakkaalle, Identisurein on perustettava Asiakkaalle tarvittavat valtuudet tehtävään. Tämä tarkoittaa, että ennen kuin Asiakas voi tarjota Identisurein Palveluita Käyttäjille, Asiakkaan on ensin saatava hyväksyntä Identisureilta. Identisure suorittaa tavanomaisen luottotarkastuksen ja rehellisyyden arvioinnin Asiakkaasta. Näiden arviointien tulosten perusteella Identisure varaa itselleen oikeuden kieltäytyä tai purkaa Asiakassopimus ennen käyttöönottoa.

Asiakkaan Palveluiden käyttö voi alkaa sen jälkeen, kun Osapuolet ovat allekirjoittaneet Asiakassopimuksen ja Identisure on aktivoinut Asiakkaan valitsemat Palvelut. Palveluiden odotettu toimitusaika määritellään Tarjouksessa.

5 OSAPUOLTEN YHTEISTYÖ

Osapuolet sitoutuvat toimittamaan tarvittavat tiedot, avun ja palvelut, jotka tarvitaan kunkin Osapuolen sitoumusten täyttämiseksi tässä Asiakassopimuksessa. Osapuolten on toimittava lojaalisti ja oltava toisilleen avuliaita siinä määrin kuin se voidaan katsoa kohtuulliseksi.

6 ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

6.1 Asiakkaan on:

(a) käytettävä Palveluita ainoastaan Asiakassopimuksen ja sen liitteiden sekä Identisurein ajoittain antamien ohjeiden ja sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti;
(b) tehtävä kaupallisesti kohtuulliset ponnistelut estääkseen luvattoman pääsyn tai Palveluiden luvattoman käytön ja ilmoitettava Identisureille välittömästi tällaisesta luvattomasta käytöstä;
(c) ei saa luovuttaa, alilisensioida, vuokrata tai jakaa Palveluita tai käyttää Palveluita muiden hyödyksi;
(d) ei saa käyttää Palveluita haittaohjelmien tallentamiseen tai siirtämiseen;
(e) huolehtii siitä, että sillä on tarvittavat luvat ja/tai lisenssit, joita sen toiminta edellyttää;
(f) on käytettävä sellaista päivitettyä suojaa viruksia ja tunkeutumisia vastaan, jota normaalisti vaaditaan IT-palveluiden ammattimaisessa käytössä;
(g) ei saa jäljentää Palveluita tai käyttää Palveluita Identisurein immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen (muutoin kuin Asiakassopimuksessa tai pakottavassa laissa sallittu);
(h) ei saa ilman Identisuren suostumusta tarjota Palveluita moraalisesti tai eettisesti kyseenalaisille toiminnoille. Esimerkkejä kyseenalaisesta toiminnasta ovat uhkapeli-, pornografia-, ase- ja alkoholitoiminta. Kaikki nämä ovat toimintoja, joihin Identisure ja sen alihankkijat eivät halua yhdistää itseään. Asiakas hyväksyy, että tämän kohdan 6.1(h) rikkominen muodostaa olennaisen sopimusrikkomuksen.

6.2 Jos Asiakas kokee vikaa Palvelussa tai että Identisure muutoin on laiminlyönyt sitoumuksensa näiden Yleisten sopimusehtojen mukaisesti, Identisureille on kirjallisesti ilmoitettava, mistä tällainen vika koostuu (”Reklamaatio”).

Reklamaatio on tehtävä heti, kun Asiakas havaitsee tai olisi pitänyt havaita vian, kuitenkin viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun vika ilmeni. Jos Asiakas ei tee reklamaatiota määräajassa, Asiakkaalla ei ole oikeutta vedota vikaan Identisurea vastaan. Jos Asiakas on tehnyt reklamaation virheestä ja Identisuren tutkimuksen jälkeen osoittautuu, että virhettä ei ole olemassa, Asiakkaan on maksettava kohtuullinen korvaus Identisurelle aiheutuneista kustannuksista tällaisesta tutkimuksesta.

7 IDENTISUREN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

7.1 Identisurella on oikeus ryhtyä toimiin, jotka vaikuttavat Palveluiden saatavuuteen, jos se on tarpeen teknisistä tai turvallisuussyistä, tai toiminnallisista syistä, huoltotarpeista tai laki- tai viranomaismääräysten vuoksi.

7.2 Identisure varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia Palveluiden sisältöön ja toimitukseen ilmoittamatta siitä Asiakkaalle.

7.3 Identisurella on oikeus keskeyttää Palvelut ja/tai irtisanoa Asiakassopimus välittömästi, jos on kohtuullista olettaa, että Asiakkaan jatkuva käyttö rikkoo lakia tai muuta viranomaismääräystä tai jos Asiakas muuten selvästi rikkoo näitä Yleisiä sopimusehtoja tai jos se on alihankkijan vaatimus, joka tarjoaa E-tunnistamista, viranomaisen tai muun Kolmannen osapuolen vaatimus. Samoin pätee, jos Identisure aiheutuu toimintahäiriöitä, jotka kohtuudella voidaan olettaa johtuvan Asiakkaan virheestä tai teknisistä häiriöistä, jotka liittyvät Asiakkaaseen.

7.4 Identisurella on oikeus saada tietoja, joita käsitellään Palveluissa, jotta se voi täyttää oikeutensa ja velvollisuutensa tämän Asiakassopimuksen mukaisesti.

7.5 Identisure tarjoaa Asiakkaalle tukea yleisiin kysymyksiin liittyen Palveluihin. Tuki on saatavilla arkipäivisin sähköpostitse osoitteessa: support@identisure.com klo 9-17 välisenä aikana.

8 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

8.1 Osapuolet ovat solmineet erillisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä Palveluiden tarjoamisen liittyien henkilötietojen käsittelystä osana Asiakassopimusta (Liite 2).

9 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN

9.1 Asiakassopimus on voimassa vuosittain allekirjoituspäivämäärästä lähtien ja se uusitaan automaattisesti yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan, ellei sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

9.2 Asiakas hyväksyy, että Identisure ei voi tarjota Palveluita, jos Identisuren alihankkija E-tunnistamisen tarjoamiseksi tai muu kolmas osapuoli irtisanoo alihankkijasopimuksensa. Siksi Identisurella on oikeus irtisanoa Asiakassopimus kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla, jos tällainen alihankkijasopimus irtisanotaan eikä Identisure löydä uutta toimittajaa vastaaville palveluille. Tässä tapauksessa Asiakkaalla on oikeus korvaukseen käyttämättömistä Palveluista maksetusta maksusta.

9.3 Identisurella on mahdollisuus välittömästi irtisanoa sopimus, jos on tapahtunut olennainen sopimusrikkomus, esimerkiksi siinä määrin kuin Asiakas on tietoisesti antanut virheellisiä tietoja Identisureille.

10 KORVAUS JA MAKSUT

10.1 Asiakkaan on maksettava tilatut Palvelut sovellettavan Tarjouksen ja kulloinkin voimassa olevien hintojen mukaisesti laskua vastaan.

10.2 Identisure varaa itselleen oikeuden tehdä hinnanmuutoksia Asiakassopimuksen voimassaolon aikana. Mahdollisesta hinnanmuutoksesta on ilmoitettava Asiakkaalle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen sen voimaantuloa.

10.3 Asiakkaan jatkuva Palveluiden käyttö tämän Asiakassopimuksen nojalla sen jälkeen, kun hinnanmuutokset ja/tai Asiakassopimuksen muutokset on toteutettu, katsotaan merkitsevän, että Asiakas on hyväksynyt uudet ehdot ja hinnat.

10.4 Asiakasta laskutetaan ennakkoon (vuosittain) ajalta, joka alkaa Asiakassopimuksen allekirjoituspäivämäärästä.

10.5 Maksuehto on viisitoista (15) päivää, elleivät Osapuolet ole kirjallisesti sopineet toisin. Identisurella on oikeus periä muistutusmaksu, viivästyskorko ja viivästyskorvaus myöhästyneestä laskun maksusta.

11 KILPAILU

11.1 Asiakas sitoutuu olemaan tarjoamatta Käyttäjille muita, Identisureen nähden samankaltaisia palveluita. Siinä määrin kuin Asiakas on saanut kirjallisen hyväksynnän Identisurelta tarjotakseen muita, samankaltaisia palveluita Käyttäjille, Asiakas sitoutuu varmistamaan, että sekaannusta tai sekaannuksen vaaraa Käyttäjien suhteen (esimerkiksi Identisurein tavaramerkin osalta) ei tapahdu.

12 IMMATERIAALIOIKEUDET

12.1 Osapuolet säilyttävät kumpikin omat immateriaalioikeutensa, jotka ovat olleet olemassa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Kaikki immateriaalioikeudet, jotka syntyvät tästä Asiakassopimuksesta tai Identisurein Palveluiden käytöstä, siirtyvät Identisurelle, elleivät Osapuolet ole kirjallisesti sopineet muuta.

13 VASTUU JA VASTUUN RAJOITUS

13.1 Identisure ei vastaa vioista, jotka johtuvat puutteellisesta ja/tai virheellisestä Palveluiden käytöstä.

13.2 Identisure ei anna takuita Palveluiden toimivuudesta sen yli, mitä näissä Yleisissä sopimusehdoissa mainitaan.

13.3 Identisure ei ota vastuuta kolmannen osapuolen toiminnasta tai mahdollisista velvoitteista Asiakasta kohtaan.

13.4 Paitsi tahallisen toiminnan tai törkeän huolimattomuuden tapauksessa, Identisure ei ole vastuussa välillisistä vahingoista tai tappioista, kuten Asiakkaan tuotannon menetyksestä, käytön menetyksestä, tietojen menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, saamatta jääneestä voitosta tai muista taloudellisista jatkoseurauksista tai jatkuvista vahinkoista, riippumatta siitä, olisiko tällainen vahinko ollut ennakoitavissa vai ei.

13.5 Identisuren vastuu suorista vioista, vahingoista tai tappioista, jotka liittyvät Palveluihin, on rajoitettu enintään summaan, joka vastaa sitä laskun summaa, johon vika, vahinko tai tappio liittyy.

14 MARKKINOINTI

14.1 Osapuolet voivat Asiakassopimuksen voimassaolon aikana käyttää toisen Osapuolen nimeä, tavaramerkkiä ja logoa markkinoinnissaan toisen Osapuolen mahdollisten ohjeiden mukaisesti.

14.2 Tietyt Palveluiden käytöt saattavat velvoittaa Asiakkaan näyttämään Identisuren logon ja yhteystiedot omassa palvelussaan tuotespesifisten ohjeiden mukaisesti.

15 LUOTTAMUKSELLISUUS

15.1 Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta kolmannelle osapuolelle tietoja, jotka on saatu toiselta Osapuolelta ilman toisen Osapuolen suostumusta. Tämä sisältää tietoja Osapuolten toiminnasta, jotka kohtuudella voidaan katsoa luottamuksellisiksi, mukaan lukien liikesalaisuudet, tietotaito, liiketoiminnalliset, taloudelliset, kaupalliset ja tekniset tiedot sekä tuotteisiin ja kehitykseen liittyvät tiedot sekä muut tiedot, jotka muutoin kohtuudella voidaan katsoa luottamuksellisiksi tietoiksi paljastavan Osapuolen toimesta. Tietoja, jotka jompikumpi Osapuoli on ilmoittanut olevan luottamuksellisia, pidetään aina luottamuksellisina tietoina.

15.2 Osapuolten velvollisuudet tämän kohdan 15 mukaisesti ovat voimassa Asiakassopimuksen voimassaoloaikana ja kolmen (3) vuoden ajan sen jälkeen, kun Sopimus on päättynyt tai irtisanottu, riippumatta päättymisen tai irtisanomisen syystä.

16 FORCE MAJEURE

16.1 Osapuolet vapautetaan vastuusta, jos sopimusrikkomus johtuu syystä, joka on Osapuolten hallinnan ulkopuolella. Tällaisia syitä voivat olla (mutta eivät rajoitu niihin): viivästykset sään, pandemian, mielenosoitusten, sodan tai muun suunnittelemattoman konfliktin vuoksi, jotka voivat vaikuttaa Osapuolten kykyyn täyttää sopimukselliset velvoitteensa. Näistä johtuvia viivästyksiä tai ongelmia Palvelussa ei katsota sopimusrikkomuksiksi, jos Osapuoli ilmoittaa niistä vastapuolelleen kohtuullisessa ajassa.

17 ILMOITUKSET

17.1 Tämän Asiakassopimuksen mukaiset ilmoitukset on aina tehtävä kirjallisesti ja toimitettava sähköpostitse. Teknisiä ilmoituksia Identisureille tulee lähettää osoitteeseen support@identisure.com ja kaupallisia ilmoituksia osoitteeseen info@Identisure.com. Asiakassopimuksen irtisanominen tulee aina tehdä tätä tarkoitusta varten laaditulla verkkolomakkeella osoitteessa https://form.Identisure.com/Identisure/irtisanominen Asiakkaan Palveluiden pääkäyttäjän tai asianmukaisesti valtuutetun yrityksen allekirjoittajan toimesta. Ilmoitukset Asiakkaalle lähetetään sähköpostiosoitteeseen, joka ilmenee sovellettavasta Tarjouksesta tai Identisuren asiakaspalvelusta kirjallisesti Asiakkaan yrityksen allekirjoittajan toimittamaan osoitteeseen.

18 MUUTA

18.1 Nämä Yleiset sopimusehdot muodostavat Osapuolten täydellisen sääntelyn niistä kysymyksistä, joita Yleiset sopimusehdot koskevat. Kaikki mahdolliset aiemmat kirjalliset tai suulliset sitoumukset ja lupaukset korvataan näin ollen näillä ehdoilla ja niiden liitteillä.

18.2 Jos jokin näiden ehtojen määräys muuttuu laittomaksi, mitättömäksi tai muutoin tehoton, tällainen määräys katsotaan erotetuksi Asiakassopimuksen muista määräyksistä, eikä tällainen erottaminen vaikuta jäljellä olevien määräysten pätevyyteen ja toimeenpanoon. Tällöin mitätön määräys korvataan voimassaolevalla määräyksellä, jonka Osapuolet olisivat sopineet tavoitteenaan saavuttaa sama tulos kaikilta olennaisilta osin.

18.3 Osapuoli ei saa kokonaan tai osittain siirtää tai pantata oikeuksiaan ja/tai velvoitteitaan tämän Asiakassopimuksen mukaisesti ilman toisen Osapuolen kirjallista hyväksyntää.

18.4 Identisure varaa itselleen oikeuden muuttaa ja säätää näitä Yleisiä sopimusehtoja Asiakassopimuksen voimassaoloaikana. Mahdollisista muutoksista on ilmoitettava Asiakkaalle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen niiden voimaantuloa.

19 SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

19.1 Asiakassopimusta sovelletaan Ruotsin lain mukaisesti lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä.

19.2 Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyllä, jota hallinnoi Tukholman kauppakamarin Välimiesinstituutti (SCC). Yksinkertaistetun Välimiesmenettelyn sääntöjä sovelletaan, ellei SCC päätä riidan monimutkaisuuden, riidan kohteen arvon tai muiden olosuhteiden perusteella, että Välimiesmenettelyn sääntöjä tulee soveltaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa SCC päättää myös, koostuuko välimiesoikeus yhdestä vai kolmesta välimiehestä.

19.3 Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että kaikki tähän välimieslausekkeeseen liittyvät välimiesmenettelyt sekä kaikki niissä esiintyvät tiedot, asiakirjat ja muu materiaali ovat luottamuksellisia ja niitä saa käyttää vain välimiesmenettelyssä.

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä Identisureen tuotetukea ja muita kysymyksiä varten. Tuki on tavoitettavissa arkipäivisin sähköpostitse osoitteessa info@Identisure.com klo 9-17 välisenä aikana.

   Identisure/IDkollen i Sverige AB Suomen sivuliike
   info@identisure.com